Page 1317 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1317

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการดําเนินการของศูนย์ฯ จําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการซื้อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
การดําเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการติดตามและประเมินผล จากผู้ประเมินอิสระจากภายนอก เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดําเนินการใช้ทรัพยากร ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสภาพแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร ของกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของศูนยฯ์ ได้รับทราบเป็นข้อมูลสําหรับนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ให้ทราบถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รับทราบถึงสภาพปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส
ในการปรับปรุงจากการประเมินผลตัวชี้วัดและการประเมินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
3) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1
   1315   1316   1317   1318   1319