Page 1320 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1320

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
               4


   1318   1319   1320   1321   1322