Page 1316 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1316

       รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
   รายการ
 จํานวน (คน)
 คน-เดือน
 อัตรา (บาท/เดือน)
 รวมเป็นเงิน (บาท)
   1. ค่าบุคลากรหลัก
4
998,283
      3
 4
   2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
 1
  290,004
   2.1 ธุรการ
 1
 6
 48,334.00
 290,004
   3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
  227,000
   3.1 ค่าจัดทําเอกสาร Kick off รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
10 500
5,000
  1ชุด16GB
    3.2 ค่าจัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
10 1000
10,000
   3.3 ค่าจัดทําเอกสารการวิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ที่เกยี่ วข้องกับ ISO 50001 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 5000
 50,000
  3.4 ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการดําเนินการ รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟลท์ ี่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
10    5,000
 50,000
  3.5 ค่าจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
20    5000
 100,000
   3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม) หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
 120 5 20
12,000
   4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  484,713
    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น     2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)
 1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาด้าน ISO 50001
1 2
115,401.00 81,510.00
346,203 652,080
  4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
487,713
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รวมท้ังหมด
ปี 2564
800,000 1,000,000 2,000,000
 2564
200,000
รวม
200,000
800,000 1,000,000 2,000,000
        4


   1314   1315   1316   1317   1318