Page 1315 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1315

  ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
   • จํานวนผู้รับการประเมินที่ตระหนักถึงการให้ ความสําคัญกับ ISO 50001
   ร้อยละ 60 ของผู้รับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของ ISO 50001
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ มีการคาดการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดีกับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนินการยังสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่อง ISO 50001 รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้ังแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564  ใหม่  ต่อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
               12.
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
3


   1313   1314   1315   1316   1317