Page 1313 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1313

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 50001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดําเนินการของศูนย์ฯ จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทําธุรกิจด้านมาตรฐานพลังงาน โดยเฉพาะ ISO 50001 ทั้งโรงงาน/อาคารที่นํามาตรฐานมาใช้ ผู้พัฒนาระบบให้แก่หน่วยงาน/อาคาร ผู้ ประเมิน หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
การดําเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ จะมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001 เพื่อที่จะสามารถประสานงาน รวบรวมข้อมูล รวมทงั้ จัดทําข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน รวมทั้งการพยากรณ์ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ISO 50001 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ ISO 50001
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ISO 50001 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯได้รับความรู้ ประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐาน ISO 50001
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001 เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการสัมมนา
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภารกิจ ผลผลิตของศูนย์ฯ ที่เก่ียวข้องกับ ISO 50001
1


   1311   1312   1313   1314   1315