Page 1299 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1299

     5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้ 1)ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของศูนย์ฯอาทเิช่นตัวแบบ7sของMckinseyหรือใช้ตัวแบบอื่น
ที่สนับสนุนให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ และ การสร้าง นวัตกรรมของศูนย์ฯ
2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และ การบริหารนวัตกรรม ที่หน่วยงานชั้นนําในประเทศ หรือ ต่างประเทศใช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการสร้าง นวัตกรรม แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และ ระบบการสร้างนวัตกรรม
4) ออกแบบและจัดทําระบบจัดการความรู้ของศูนย์ฯ โดยออกแบบให้เป็น Web Application ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จําแนก สืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ ทั้งภายใน ภายนอกศูนย์ฯ
5) ออกแบบระบบการบริหารนวัตกรรมของศูนย์ฯ ซึ่งครอบคลุม การจัดเก็บ การจําแนก การคัดกรอง การสร้างต้นแบบ การพิจารณา การนําไปใช้ การขยายผล
6) จัดทําคู่มือระบบจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ เข้าใจและสามารถ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม จํานวน 10 ชุด พร้อม files
7) จัดทําคู่มือระบบการบริหารนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ เข้าใจและ สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม จํานวน 10 ชุด พร้อม files
8) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ และการบริหารนวัตกรรมของศูนย์ฯ ให้แกผู่้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อกําหนดเป้าหมาย การดําเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ศึกษาวิเคราะหข์้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออกแบบจัดทําระบบ จัดประชุมชี้แจง
ปี 2563
ปี 2564
          ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                                          2
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

   1297   1298   1299   1300   1301