Page 1300 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1300

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
     • จํานวนเอกสารเนื้อหาในเอกสารและระบบ ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
   ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
      • จํานวนด้านของความรู้ที่มีการแบ่งปันความรู้ เรื่องต่าง ๆ ในระบบ
  มีการแบ่งปันความรู้จํานวน 5 ด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสื่อสารมวลชน
   • จํานวนความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการบรรจุ เข้าสู่ระบบนวัตกรรม
   มีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ นวัตกรรม 5 เรื่อง
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของการจัดการความรู้เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน
2) ผู้บริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และ มีโอกาสสร้างนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564  ใหม่  ต่อเน่ือง
3

   1298   1299   1300   1301   1302