Page 1297 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1297

9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566  ใหม่  ต่อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
               3   1295   1296   1297   1298   1299