Page 1291 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1291

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีความรู้ ทักษะที่มากข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
2) สนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับศูนย์ฯ
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
               3

   1289   1290   1291   1292   1293