Page 1293 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1293

2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายด้านการสร้างความเข้าใจ จากหน่วยงานชั้นนําในประเทศหรือต่างประเทศใช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ค่านิยม DNA วัฒนธรรมองค์การได้ถูกนํามาปฏิบัติจริง
4) จัดทําแผนงานในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจ 6) ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดทําไว้ในข้อ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อกําหนดเป้าหมายในการ ดําเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable) ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินงานร่วมกัน สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
ปี 2564
ปี 2565
         ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                         6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลท่ีตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• การให้ความร่วมมือของเครือข่าย
 ช่ือตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
   • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ
 ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
 ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
เครือข่ายให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจ ไม่ต่ํากว่า 10 ครั้ง
   2
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
   1291   1292   1293   1294   1295