Page 1289 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1289

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ เรียนรู้ เคียงคู่ ผู้เชี่ยวชาญ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทําหน้าที่ดังกล่าว ซง่ึ มีบุคลากรจํานวนมากที่มีอยู่เดิมไม่มีทักษะ ความรู้ เพียงพอที่จะดําเนินการได้ หรือมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาดําเนินการให้ในช่วงเริ่มต้นของการ จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีบุคลากรที่เหมาะสมในการดําเนินการได้
จากสภาพการดําเนินงานดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่ศูนย์จะต้องจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อไป ในอนาคต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งในกรณีที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เดิม ให้มีความรู้ ทักษะ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายโอนความรู้ แนวปฏิบัติ รูปแบบ การตัดสินใจ รวมทั้งการถอดบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือส่งต่อให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ได้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการปรับโครงการ เรียนรู้ เคียงคู่ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวทางในการถ่ายโอนความรู้ดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทําแนวทางในการถ่ายโอนความรู้ แนวปฏิบัติ รูปแบบการตัดสินใจ รวมท้ังการถอดบทเรียน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
2) เพื่อจัดทําชุดความรู้ที่ได้จากการถ่ายโอนจากผู้เช่ียวชาญภายนอก
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปน้ี 1)ศึกษาวิเคราะห์งานทมี่ีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกมาดําเนินการ
1

   1287   1288   1289   1290   1291