Page 1292 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1292

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการแนวร่วม เครือข่าย สายใยความเข้าใจข้อมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการทํางานแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ทําให้การดําเนินงานของ ศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ฯ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ฯ และผลงานของศูนย์ฯ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ ช่วยตอบข้อสงสัย รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศูนย์ฯ เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ฯ สามารถบรรลุ เป้าประสงค์ได้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการแนวร่วม เครือข่าย สายใยความเข้าใจข้อมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการ
สร้างความเข้าใจด้านพลังงาน
2) เพื่อจัดทําแผนงานในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ
3) เพื่อดําเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ ตามแผนท่ีจัดทําไว้
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและการสร้างเครือข่ายด้านการ
สร้างความเข้าใจต่อการดําเนินงานของศูนย์ฯ
1


   1290   1291   1292   1293   1294