Page 1287 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1287

          11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินท่ีได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
        12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการควบคุมภายใน
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการ
1 115,401 1 81,510
1 81,510 1 81,510 1 81,510
923,208 652,080
652,080 652,080 652,080
   รายการ
 จํานวน (คน)
 คน-เดือน
 อัตรา (บาท/เดือน)
 รวมเป็นเงิน (บาท)
   1. ค่าบุคลากรหลัก
3
1,589,016
      8
 8
 8
 8
 8
   2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
  193,336
     2.1 นักวิเคราะห์
5
8
48,334
1,933,360
     3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
791,000
   3.1 ค่าจัดทําเอกสารkick off โครงการ รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
10 500
 5,000
   3.2 ค่าจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวม USB flash Drive 1ชุด16GB
40 2 2,000
 160,000
   3.3 ค่าจัดทําเอกสารร่างคู่มือปฏบิ ัติงาน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
10 10 3,000
 300,000
   3.3 ค่าจัดทําเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
10 10 3,000
300,000
   3.5 ค่าจัดทําประเมินการควบคุมภายใน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
10    500
 5,000
   3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)
35 5 120
21,000
      หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
484,136
      รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 (หา้ ล้านบาทถ้วน)
          4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
484,136
4


   1285   1286   1287   1288   1289