Page 1286 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1286

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
   • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
  ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
   • ศูนย์ฯมีการควบคุมภายในที่ดีขึ้นได้ตามที่ คาดหวัง
 ผลการประเมินการควบคุมภายในของศูนย์ฯ ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลการประเมินก่อนเริ่มโครงการ
  • จํานวนบุคลากรที่ตระหนักถึงการให้ ความสําคัญกับการควบคุมภายในและคู่มือ ปฏิบัติงาน
 ร้อยละ 60 ของบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญ ของการควบคุมภายในและคู่มือปฏิบัติงาน
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ มีการคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดี มีการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่มีปัญหา เพื่อให้การดําเนินการยังสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการควบคุมภายใน รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้ังแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564  ใหม่  ต่อเน่ือง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3   1284   1285   1286   1287   1288