Page 1284 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1284

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําขั้นตอนกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน ในกระบวนงานหลัก
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ซึ่งการดําเนินการของศูนย์ฯ จําเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ผลงานความถูกต้อง แม่นยํา เป็นที่เชื่อถือและนําไปใช้ต่อได้
การดําเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมภายในที่ดีในกระบวนงานหลัก โดยกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม กลไกการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาด ลดการทุจริต รวมทั้งสามารถทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อเกิด ข้อผิดพลาดขึ้น และนําสิ่งที่ได้ทําการศึกษาเหล่านี้มาจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นที่รับรู้ และให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติร่วมกัน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําขั้นตอน กําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลัก
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทําผังกระบวนงาน (Work Flow) สําหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ 2) เพ่ือจัดทําคู่มือการควบคุมภายใน สําหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ
3) เพื่อจัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การควบคุมภายใน รายละเอียดกระบวนงานหลัก และ ทบทวนคู่มือ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
1
   1282   1283   1284   1285   1286