Page 1282 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1282

2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับลักษณะของหน่วยงาน โครงสร้างองค์การ ที่มีความเหมาะสมกับการเป็นศูนย์ข้อมูล
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์การ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์การของ สนพ.
4) สัมภาษณ์ผู้บริหารของ สนพ. เพื่อประกอบการจัดทําโครงสร้างของ สนพ. และลักษณะหน่วยงาน ที่ควรเป็นของศูนย์ฯ ในอนาคต
5) จัดทําโครงสร้างองค์การของ สนพ.
6) จัดทําข้อเสนอแนะลักษณะหน่วยงานที่ควรเป็นในอนาคตของศูนย์ฯ
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง คณะท่ีปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
6. ตัวชี้วัด
ปี 2563 ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
                 ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
             ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
 1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ
  ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
  2










































































   1280   1281   1282   1283   1284