Page 1279 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1279

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1)ผู้บริหารและบุคลากรมกีารตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของการบริหารการบริการ
2) ผู้บริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสําคัญ
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทาง PMQA
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานท่ีดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565  ใหม่  ต่อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
               3

   1277   1278   1279   1280   1281