Page 1281 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1281

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับโครงสร้างสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเป็น ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทําหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งภาระหน้าที่ของศูนย์ฯ ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทําชุดข้อมูล สารสนเทศด้านพลังงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดทําตัวแบบเพื่อคาดการณ์ พยากรณ์ที่เก่ียวข้องกับ พลังงาน โดยมีรูปแบบการบริการที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น
จากภารกิจดังกล่าว การให้ศูนย์ฯ ดํารงอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ซึ่งมีโครงสร้างขนาดเล็ก จะทําให้การดําเนินการไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายไว้ได้ รวมทั้งภารกิจในอนาคต อาจครอบคลุมไปถึงหน่วยงานอื่นของ สนพ. หรือกระทั่งหน่วยงานอื่นของกระทรวงพลังงาน ทําให้เกิด ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวหากยังคงสภาพให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใน สนพ. ควรมี การศึกษาโครงสร้างของ สนพ. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับทุกฝ่าย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการปรับโครงสร้าง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ได้โครงสร้างของ สนพ. ที่รองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
2) เพื่อศึกษาทางเลือกลักษณะของหน่วยงานที่เหมาะสมกับศูนย์ฯ ในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ สนพ. และศูนย์ฯ
1

   1279   1280   1281   1282   1283