Page 1277 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1277

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC เข้าใจ ใส่ใจ ผู้รับบริการ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป ทําให้การ ดําเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ทัศนคติที่ดีต่อการงานบริการ ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า การปรับปรุงบริการ การสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการ NEIC เข้าใจ ใส่ใจ ผู้รับบริการ
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริการลูกค้าให้กับศูนย์ฯ
2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เรียนรู้ ตระหนัก และยอมรับการให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการ ผ่านแนวทางต่าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับบริการ ผู้รับบริการ ทัศนคติต่องานบริการ แนวการบริหาร
การบริการ เครื่องมือ กลไกสําหรับการให้บริการ ผลการให้บริการของศูนย์ฯ
2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการบริหารการบริการ และศึกษาแนวปฏิบัติ
จากหน่วยงานชั้นนําในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ใช้ปฏิบัติในองค์การ
1

   1275   1276   1277   1278   1279