Page 1226 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1226

ด้านความปลอดภัยตรงตามความต้องการของ สนพ. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย มีความสอดคล้อง และสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และเป็น ตัวอย่างที่ดใีนการดําเนินการให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมในอนาคต 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสํารอง (Backup Sites) และโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดําเนินโครงการโดยการตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อทํางาน
ร่วมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย และโครงสร้าง พื้นฐานทางสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ฯ ในปัจจุบัน และจัดทําบทวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐาน การออกแบบในระดับนานาชาติ และเตรียมสําหรับการเข้ารับการตรวจสอบ (Audit) เพื่อให้ได้รับการรับรอง มาตรฐานในระดับนานาชาติ เช่น Uptime Institute หรือ ISO/IEC 27001 เป็นต้น โดยวิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนงานการทํางานระบบสํารองภายนอก (Backup Site) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพร้อม ด้านความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ สนพ. และดําเนินการจัดทําระบบสํารองภายนอก ซึ่งจําเป็นสําหรับ กรณีที่ศูนย์ฯ สนพ. สูญเสียความสามารถในการให้บริการทั้งหมด และเพื่อจัดทํามาตรฐานระบบ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องลูกข่าย ทั้งภายในและภายนอก สนพ.
แผนงานการทําระบบสํารองภายนอก (Backup Site)
1) จัดทําข้อกําหนด (TOR) สําหรับการสร้างหรือจัดหาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
เพื่อดําเนินการจัดทําเป็นระบบสํารองภายนอกของศูนย์ฯ สนพ.
2) ดําเนินการจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเพื่อดําเนินการจัดทําเป็นระบบสํารองภายนอก
ของศูนย์ฯ สนพ.
3) ดําเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการสํารองข้อมูลและระบบจากศูนย์ฯ สนพ.
ไปยังศูนย์ข้อมูลภายนอก
4) ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และจัดทําเอกสารกระบวนการดูแลระบบสํารองภายนอก
2


   1224   1225   1226   1227   1228