Page 1227 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1227

แผนการดําเนินงาน
   ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
       กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ดําเนินการร่าง TOR
คณะทํางานดําเนินการจัดหาผู้ให้บริการจัดทํา ศูนย์ข้อมูลสํารอง ผู้ให้บริการจัดทําศูนยข์้อมูลสํารอง
ดําเนินการถ่ายทอดความรแู้ละจัดทําเครื่องมือ
6. ตัวช้ีวัด
ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
ค่าเป้าหมาย
มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและตอบสนอง ต่อความต้องการตามภาระงานของศูนย์ฯ ได้
 ประชุมระหวา่ งคณะทํางานและผู้บริหารเพื่อ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ รวมถึง สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
             1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
  1) ระบบสํารองภายนอก
2) ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ของเครื่องลูกข่าย
 (ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบสํารองภายนอกที่ได้มาตรฐานเป็นการยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
3
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3   1225   1226   1227   1228   1229