Page 1132 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1132

   ชื่อเอกสาร

 ติิ
รหััสเอกสา
ชื่่อเอกสาร
 รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
้
 การใช้ข้อมูล
การใช้ข้อมูล
หน้า

  ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
์ั่
 ศููนำยส่รส่นำเทศูพลงงนำแห่งช้
GL-USE-001
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
ประกาศใชื่
ร GL-USE-001 ........... 2564
แนำวปฏิิบัติิ (Guideline)
ฉบับท่ี
1
2564
  ฉบัับัที่่
4
   7.0 แผนผังกระบวนการ
7.0 แผนผังกัรุะบวนกัารุ
ผู้รับผิดูช้อบ
ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล
คณะทําางานธรรมาภิบาล ข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล
กรรวบรวมข้้อมูล
จัดทําาเอกสารในการ ร้องขอใช้ข้อมูล
ตรวจสอบ วัตถุุประสงค์ สิทธิ ชั้นความลับ
เห่มะส่ม
เพียงพอ ไม่เพียงพอ
พิจารณาเป็น กรณ่พิเศษ
เห่็นำช้อบ
เอกส่รท่เก่ยวข้้อง
DGF-USE-001
วัตถุุประสงค์ ไม่เหมาะสม แจ้งขัดข้อง
     สิทธิเพียงพอ ในการใช้
  เสนอพิจารณาเป็นกรณ่พิเศษ
 แจ้งขัดข้อง
 กําาหนดสิทธิทําาความเข้าใจ
 ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์
 ประเมินกระบวนการ
 8.0 เอกสารแนบ
8.0 เอกัสารุแนบ
ชื่อแบบฟอร์ม
หมายเลขแบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ
ห่มูาย์เลัข้แบบฟอร์มู
ชือแบบฟอร์มู
ผู้รับผิด้ชอบ
8.1 DGF-USE-001
การร้องข้อการแบ่งป็ัน/ใช้ข้้อมููลัภัาย์ใน
ผู้บริห่ารข้้อมูลัู
8.1 DGF-USE-001 การร้องขอการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลภายใน
ผู้บริหารข้อมูล
30 Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   1130   1131   1132   1133   1134