Page 1130 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1130

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การใช้ข้อมูล
GL-USE-001
........... 2564 1 หน้า 2
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
1.0 วัตถุประสงค์
ฉบับที่
    แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฯ ด้วยหลักเกณฑ์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความคุ้มค่า ของการใช้ข้อมูล และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และการตรวจสอบได้
2.0 ขอบเขต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้และประมวลผลข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อมูลในลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง รวมไปถึง แบบจําลองข้อมูลภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้แนวปฏิบัตินี้ไม่รวมถึงการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คํานิยามศัพท์
3.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนํามาแปลความหมายสําหรับการสื่อสารหรือการประมวลผล โดยจะมีหมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3.2 “ข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล และมีแบบจําลองข้อมูลท่ีอธิบายว่าข้อมูลน้ันมีการนําเสนออย่างไร
3.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต ข้อมูลและไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เอกสารจาก MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
3.4 “แบบจําลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ของชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
3.5 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดําเนินการใด ๆ หรือชุดของการดําเนินการท่ี เก่ียวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่
3.6 ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทําการ บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลข้อมูล   1128   1129   1130   1131   1132