Page 1131 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1131

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การใช้ข้อมูล
GL-USE-001
........... 2564 1 หน้า 3
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
4.0 เอกสารอ้างอิง
ฉบับที่
    4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คําส่ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่x/2563เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้บริหารข้อมูล 4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลข้ันต่ําของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลเป็นผู้อนุมัติการใช้ข้อมูลในกรณีที่สิทธิและระดับชั้นความลับ ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
5.2 คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลทําหน้าที่ทบทวนปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในด้านใช้ข้อมูล แก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูลทําหน้าที่พิจารณาคําขอร้องการใช้ข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดการใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว และยกเลิกการใช้ข้อมูล รวมไปถึงการประสานงานรายละเอียดในด้านการใช้ข้อมูล การบริหารข้อมูล เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดําเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 ผู้ร้องขอใช้หรือประมวลผลข้อมูลขออนุมัติไปยังคณะผู้บริหารข้อมูลโดยระบุขอบเขตและความ ละเอียดของข้อมูลท่ีร้องขอ อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลาท่ีต้องใช้
6.2 ผู้บริหารข้อมูลและเจ้าของข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ สิทธิ และชั้นความลับ รวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ (ถ้ามี)
6.3 หากโดยสิทธิ ผู้ร้องขอไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอได้ และผู้ร้องขอจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงาน ให้ส่งผ่านคําขอไปยังคณะทํางานฯ เพื่อเสนอขออนุมัติการใช้ไปยังคณะที่ปรึกษา ด้านข้อมูลต่อไป
6.4 หากพิจารณาแล้วสามารถใช้ข้อมูลได้ให้ผู้บริหารข้อมูลกําหนดสิทธิตามระบบและทําความเข้าใจ ถึงข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลให้กับผู้ร้องขอ
6.5 ผู้บริหารข้อมูลปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อบันทึกเพิ่มผู้ใช้และประมวลผลข้อมูลชุดนี้ต่อไป
6.6 ทําการวัดและประเมินผลกระบวนการใช้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงประสทิ ธิภาพ
ของกระบวนการในรายปีต่อไป   1129   1130   1131   1132   1133