Page 1134 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1134

  จัดทําโดย ตรวจทานโดย ตรวจสอบโดย
ทบทวนโดย อนุมัติโดย
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-SHA-001 เร่ืองการแบง่ปันข้อมูล
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................ (........................)
: ........................................................................ (........................)
พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล เลขานุการศูนย์ฯ
ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
ศนูยส์ารสนเทศพลงังานแห่งชาติ
   1132   1133   1134   1135   1136