Page 1128 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1128

  จัดทําโดย ตรวจทานโดย ตรวจสอบโดย
ทบทวนโดย อนุมัติโดย
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-USE-001 เร่ือง การใช้ข้อมูล
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................ (........................)
: ........................................................................ (........................)
พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล เลขานุการศูนย์ฯ
ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
ศนูยส์ารสนเทศพลงังานแห่งชาติ
   1126   1127   1128   1129   1130