Page 240 - NEIC_Strategie
P. 240

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานความเขDาใจในเรื่องพลังงานกับสังคม
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย สิ่งที่จําเป_นตFองเร:งดําเนินการคือ การสรFางความเขFาใจในขFอเท็จจริงเรื่องพลังงานใหFกับ สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่มีผูFสงสัยจํานวนหรือกระทั่งเป_นประเด็นขัดแยFงในสังคม เพื่อใหFเกิดความรูFความ เขFาใจที่ถูกตFองแก:สังคม
ในการดําเนินการสรFางความเขFาใจดังกล:าว มีความจําเป_นที่ศูนยAฯ จะตFองบูรณาการร:วมกับหน:วยงาน ที่เกี่ยวขFองกับประเด็นขFอสงสัยดังกล:าว เพื่อรวบรวมประเด็นปgญหา ขFอสงสัย ขFอเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยไดF ดําเนินการชี้แจงต:อสังคมแลFว เพื่อนํามาปรับใหFอยู:ในรูปแบบที่ศูนยAฯ จะนําเสนอต:อสังคมใหFเกิดความชัดเจน ต:อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสานความเขFาใจ ในเรื่องพลังงานกับสังคม ในการรวบรวมประเด็นขFอสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคมจากหน:วยงานที่เกี่ยวขFอง กับประเด็นดังกล:าว และนํามากําหนดประเด็นที่ศูนยAฯ ตFองนําเสนอต:อสังคม
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อรวบรวมขFอสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคม โดยรวบรวมจากหน:วยงานราชการที่เกี่ยวขFอง
กับดFานพลังงานของประเทศ
2) เพื่อกําหนดประเด็นปgญหาดFานพลังงานที่ศูนยAฯ ตFองนําเสนอชี้แจงต:อสังคม
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) รวบรวม ประเด็นปgญหา ขFอสงสัย ขFอเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยไดFดําเนินการชี้แจงต:อสังคม
จากหน:วยงานราชการที่เก่ียวขFองกับดFานพลังงานของประเทศ
1   238   239   240   241   242