Page 242 - NEIC_Strategie
P. 242

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง 2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
ผFูรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตามสัญญา
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
  • จํานวนการชี้แจงขFอสงสัยดFานพลังงานต:อ สังคม
  จํานวนการชี้แจงขFอสงสัยดFานพลังงานต:อสังคม จํานวน 5 เรื่อง
 7. ประโยชนAท่ีคาดว:าจะไดFรับ
1) ผลการศึกษาสามารถใชFเป_นขFอมูลในการจัดทําเอกสารชี้แจงและสื่อประชาสัมพันธA สําหรับชี้แจง
ต:อประชาชนในปEต:อไป
2) ช:วยใหFเกิดการบูรณาการในการตอบขFอสงสัยดFานพลังงานของประเทศ
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูDเกี่ยวขDองกับ สนพ. และ ศูนย&ฯ รวมทั้งหน2วยงานราชการที่เกี่ยวขDองกับดDานพลังงาน 10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้ังแต: ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณท่ีผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
        12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
3


   240   241   242   243   244