Page 238 - NEIC_Strategie
P. 238

2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสรFางเครือข:าย จากหน:วยงานชั้นนําในประเทศหรือ ต:างประเทศทใี่ ชFปฏิบัติในองคAการ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับการสรFางความสัมพันธA การสรFางเครือข:าย การประชาสัมพันธA การอํานวยความสะดวก แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อใหFค:านิยม DNA วัฒนธรรมองคAการไดFถูกนํามาปฏิบัติจริง
4) จัดทําแผนงานในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงาน 6) ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดFจัดทําไวFในขFอ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งต้ังคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ป( 2563 ป( 2564
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
      ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนด เปDาหมายในการดําเนินงานรวมถึง สิ่งทสี่ #งมอบ (Deliverable)
  ดําเนินการร#าง TOR และจัดจZาง คณะที่ปรึกษาภายนอก
  คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินงานร#วมกัน
                           สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผFูรับจFาง
  ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลา ทกี่ ําหนดตามสัญญา
  • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผูFรับจFาง ส:งมอบ
   ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
  2










































































   236   237   238   239   240