Page 237 - NEIC_Strategie
P. 237

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานสายใย ร2วมใจสรEางเครือข2ายขEอมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป ทําใหFการ ดําเนินงานของศูนยAฯ ตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้ทมี่ ีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหาร และบุคลากรจึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีการสรFางเครือข:ายที่ช:วยสนับสนุนการดําเนินการของศูนยAฯ ในดFานการใหFขFอมูล สารสนเทศ ขFอเสนอแนะ ความรูF รวมท้ังช:วยสรFางภาพลักษณAที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ เพื่อใหF การดําเนินการของศูนยAฯ สามารถบรรลุเปiาประสงคAไดF
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสานสายใย ร:วมใจ สรFางเครือข:ายขFอมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ ไดFรับความรูFเกี่ยวกับเครือข:ายที่ช:วยสนับสนุนขFอมูล
ดFานพลังงาน
2) เพื่อจัดทําแผนงานในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ
3) เพื่อดําเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ ตามแผนที่จัดทําไวF
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปjจจุบันเกี่ยวกับการสรFางสัมพันธAและการสรFางเครือข:ายดFานขFอมูลพลังงาน
ของศูนยAฯ
1


   235   236   237   238   239