Page 221 - NEIC_Strategie
P. 221

4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) จัดทําธรรมาภิบาลขFอมูลดFานพลังงาน และปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2) จัดทํามาตรฐาน ขFอกําหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
3) จัดทําแนวทาง กระบวนการใหFไดFรับการยอมรับจากผูFมีส:วนไดFเสียดFานพลังงานของประเทศตาม
แนวปฏิบัติสากลที่ไดกF ําหนดไวF
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดําเนินการจัดใหFมีผูFปฏิบัติงานที่เกี่ยวขFองกับการ
จัดเก็บขFอมูลเพื่อใหFขFอมูลเกี่ยวกับการขอขFอมูลดFานพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดําเนินการเพื่อเตรียมความ พรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึงการกระบวนการต:าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างการดําเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกําหนด และหลักเกณฑA ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทํา ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวขFองกับ สนพ. รวมถึงจัดทําแนวปฏิบัติใหFรองรับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกําหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
3. ทบทวนและใหFคําแนะนําดFานเทคนิคในแนวทางพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกําหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
4. จัดทําธรรมาภิบาลขFอมูลภาครัฐดFานพลังงานของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติ การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกําหนด และหลักเกณฑA ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น และคํานึงถึงประโยชนAสูงสุดของ สนพ.
3

   219   220   221   222   223