Page 219 - NEIC_Strategie
P. 219

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมายว2าดLวยธรรมาภิบาลขLอมูลภาครัฐดLานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหFมีการปฏิรูปประเทศดFานการบริหารราชการ
แผ:นดิน โดยใหFมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตAใชFในการบริหารราชการแผ:นดินและการจัดทําบริการ สาธารณะ จึงจําเป\นตFองมีกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนใหFเกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ:นดิน และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห:งรัฐธรรมนูญ จึงไดFประกาศใชFพระราชบัญญัติการบริหารงาน และใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหFคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหนFาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเสนอต:อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑA วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานและการใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล รวมทั้งกํากับดูแลเพื่อใหFเป\นไปตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล โดยมีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคAการมหาชน) ทําหนFาที่เป\นหน:วยงานกลางในการอํานวยการ สนับสนุน และส:งเสริมการดําเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารงานและการใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทลั มอบหมาย
โดยเฉพาะอย:างยิ่ง พระราชบัญญัติการบริหารงาน และใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดใหFหน:วยงานภาครัฐ มีหนFาที่จัดใหFมีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบ ของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขFอมูลภาครัฐและการทํางานใหFมี ความสอดคลFองกันและเชื่อมโยงเขFาดFวยกันอย:างปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาล และกําหนดใหFหน:วยงาน ภาครัฐ มีหนFาที่ตFองจัดทําขFอมูลตามภารกิจใหFอยู:ในรูปแบบขFอมูลดิจิทัล จัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงาน ทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ:นดินและการใหFบริการประชาชน จัดใหFมีระบบการรับชําระเงินจาก ประชาชนผ:านระบบดิจิทัลและระบบการพิสูจนAและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งจัดใหFมีมาตรการหรือระบบ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขFาสู:บริการดิจิทัลของหน:วยงานภาครัฐและมีการพัฒนาทักษะบุคลากร ภาครัฐใหFมีความรูFสามารถในการดําเนินงานดFานการบริหารงานและการใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล ตลอดจนกําหนดใหFมีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงขFอมูลดิจิทัลระหว:างหน:วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑAและ วิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลกําหนดและใหFหน:วยงานภาครัฐสามารถขอเชื่อมโยงขFอมูล
1
   217   218   219   220   221