Page 218 - NEIC_Strategie
P. 218

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
2) มีระบบป{องกันและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรAตามมาตรฐานสากล
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเป{าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปE เร่ิมตั้งแต: ต.ค. 63 สิ้นสุด ก.ย. 64 þ ใหม: 1 ต:อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดLรับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ2าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 10,000,000.00 บาท (สิบลFานบาทถFวน)
               5


   216   217   218   219   220