Page 210 - NEIC_Strategie
P. 210

ทั้งนี้ การดําเนินการใหFเปYนไปตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบดFวย 1. รายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Gap analysis) เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดและวิเคราะหAแต:ละกิจกรรมเพื่อหาฐานทางกฎหมาย ของการประมวลผล และความเสี่ยงที่เกี่ยวขFอง เพื่อหาช:วงโหว:ที่อาจทําใหFเกิดความเสียหายต:อองคAกร
อันเปYนผลมาจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 2. การจัดทํานโยบายและเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
2.1 นโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.2 ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.3 แบบหนังสือบอกกล:าวและหนังสือใหFความยินยอมตามจํานวนที่จําเปYนตามรายงาน
ตรวจสอบ
2.4 ขFอเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. ซอฟตAแวรAการเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับ
3.1 การจัดการแบบสอบถามเพื่อการประเมินอัตโนมัติ (Assessment Automation) สําหรับการใชFงานตามขFอ 1
3.2 การจัดการกับคุกกขี้ องเว็บไซตA สนพ. (Cookies Management System)
3.3 ระบบแจFงเหตุการละเมิดขFอมูลส:วนบุคคล(DataBreachingNotification)
3.4 ระบบรับคํารFองเพื่อการใชFสิทธขิ องเจFาของขFอมูลส:วนบุคคล (Data subject request)
ดังนั้น เพื่อใหF สนพ. ดําเนินการใหFเปYนไปพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามแผนงาน จึงจําเปYนตFองมีคณะทํางานหรือบุคลากรที่มีความชํานาญในงานเปYนผูFปฏิบัติงานหรือกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหFครอบคุลมและเปYนไปมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการ ประมวลผลขFอมูลส:วนบุคคลของบริษัท และสรFางแผนผังขFอมูล (Data Mapping)
เพื่อใหF สนพ. ซึ่งเปYนหน:วยงานภาครัฐที่ตFองดําเนินการจัดการกับขFอมูลส:วนบุคคลใหFเปYนไปตาม พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงจําเปYนอย:างยิ่งที่จะตFองกําหนดกระบวนการที่ชัดเจน จัดเตรียมนโยบายคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขFอง และถ:ายทอดสู:การปฏิบัติไดF จริงและทั่วถึง เพื่อใหF สนพ. ดําเนินการกับขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต:อการดําเนินการ ที่ขัดต:อกฎหมาย และเพิ่มความน:าเชื่อมั่นใหFแก:ประชาชน ตลอดจนผูFมีส:วนไดFเสียที่เก่ียวขFอง
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Gap analysis)
2) เพื่อจัดทํานโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครอง
ขFอมูลส:วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
3) เพื่อจัดใหFมีซอฟตAแวรAการเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
2

   208   209   210   211   212