Page 190 - NEIC_Strategie
P. 190

5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปÅจจุบันของศูนยAฯ อาทิเช:น ตัวแบบ 7s ของ Mckinsey หรือ ใชFตัวแบบอื่น
ที่สนับสนุนใหFไดFผลการวิเคราะหAที่เหมาะสมเพื่อใหFเขFาใจการปฏิบัติงาน การจัดการความรูF และ การสรFาง นวัตกรรมของศูนยAฯ
2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการจัดการความรูF และ การบริหารนวัตกรรม ที่หน:วยงานชั้นนําในประเทศ หรือ ต:างประเทศใชFปฏิบัติในองคAการ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับการจัดการความรูF และการสรFาง นวัตกรรม แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูF และ ระบบการสรFางนวัตกรรม
4) ออกแบบและจัดทําระบบจัดการความรูFของศูนยAฯ โดยออกแบบใหFเป_น Web Application ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จําแนก สืบคFน แลกเปลี่ยนขFอมูล สารสนเทศ และ ความรูF ทั้งภายใน ภายนอกศูนยAฯ
5) ออกแบบระบบการบริหารนวัตกรรมของศูนยAฯ ซึ่งครอบคลุม การจัดเก็บ การจําแนก การคัดกรอง การสรFางตFนแบบ การพิจารณา การนําไปใชF การขยายผล
6) จัดทําคู:มือระบบจัดการความรูF เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ เขFาใจและสามารถ ใชFงานไดFอย:างเหมาะสม จํานวน 10 ชุด พรFอม files
7) จัดทําคู:มือระบบการบริหารนวัตกรรม เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ เขFาใจและ สามารถใชFงานไดFอย:างเหมาะสม จํานวน 10 ชุด พรFอม files
8) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูF และการบริหารนวัตกรรมของศูนยAฯ ใหFแกผ: ูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต#งตั้งคณะทํางานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทํางานเพื่อกําหนดเปCาหมาย การดําเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดําเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาวิเคราะห3ขOอมูลท่ีเกี่ยวขOอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออกแบบจัดทําระบบ จัดประชุมชี้แจง
ป' 2563
ป' 2564
          ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                                          2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4   188   189   190   191   192