Page 164 - NEIC_Strategie
P. 164

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จํานวนระบบท่ีผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผูFรับจFาง
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปÉาหมาย
ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ผูFรับจFางดําเนินการไดFแลFวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี กําหนดตามสัญญา
         • จํานวนดFานของการเปลี่ยนแปลงที่มีการ แบ:งป|นในระบบ
    มีการแบ:งป|นการเปลี่ยนแปลงจํานวน 5 ดFาน เช:น ดFานการตลาด ดFานการเงิน ดFานการสื่อสารมวลชน
 • จํานวนแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ
     มีแนวทางที่ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ 5 เรื่อง
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสําคัญของการจัดการความรFูเพื่อใชFในการ
ปฏิบัติงาน
2) ผFูบริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และ มีโอกาสสรFางนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่องในอนาคต
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพป|จจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานท่ีดําเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปÉาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผู]บริหาร สนพ. ผู]บริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผู]อย2ูในห2วงโซ2สร]างคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต: พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม: 1 ต:อเน่ือง
3   162   163   164   165   166