Page 162 - NEIC_Strategie
P. 162

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงในดFานต:าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทําใหFการดําเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้ มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีระบบรับรูFการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติที่ดีต:อการเปลี่ยนแปลง มีความพรFอมที่จะปรับตัวไดFทันการณA ผ:านระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหFการปฏิบัติงานของศูนยAฯ สอดคลFองกับยุคสมัยและส:งมอบบริการท่ีดีแก:ผูFรับบริการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงใหFกับศูนยAฯ
2) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ ไดFเรียนรูFและยอมรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผ:านแนวทางต:าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพป|จจุบันเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงของศูนยAฯ
1
   160   161   162   163   164