Page 152 - NEIC_Strategie
P. 152

 ชื่อตัวชี้วัด ค:าเปÖาหมาย
   2) ระบบคลาวดAกลางภาครัฐ (GDCC) สามารถ ตอบสนองต:อความตFองการศูนยAฯ ในการพัฒนาระบบ คลังขFอมูลแห:งชาติและเป_นการใชFทรัพยากรร:วมกัน อย:างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมั่นใจในการรักษา ความปลอดภัยที่เป_นมาตรฐาน
 7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ไดFโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติเพื่อการ
ประมวลผล Big Data ไดFอย:างมีประสิทธิผล
2) มีระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAบนระบบคลาวดA
กลางภาครัฐ (GDCC) สําหรับการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ สามารถทํางานไดFอย:างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ:มเปÖาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปE เริ่มตั้งแต: ต.ค. 63
þ ใหม2 ¨ ต2อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท)
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สิ้นสุด ก.ย. 66
ผลการเบิกจ2าย (บาท)
   2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 95,972,000.00 บาท (เกFาสิบหFาลFานเกFาแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถFวน)
     4
   150   151   152   153   154