Page 151 - NEIC_Strategie
P. 151

แผนการดําเนินงาน
   ป' 2563
ป' 2564
ป' 2565
ป' 2566
       กิจกรรม
แต$งต้ังคณะทํางานภายในศูนย4ฯ
ดําเนินการร$าง TOR
 ประชุมระหว$างคณะทํางานและผู?บริหารเพื่อ กําหนดเปIาหมายในการดําเนินการ รวมถึงสิ่ง ส$งมอบ (Deliverable)
          คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินการ จัดทําโครงสร?างพื้นฐานด?านเทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับระบบประมวลผลแบบ Big Data
  คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินการ จัดหาระบบเครือข$าย ระบบคอมพิวเตอร4 และ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร4บน ระบบคลาวด4กลางภาครัฐ (GDCC)
                    ดําเนินการถ$ายทอดความรู?และจัดทําเครื่องมือ
 6. ตัวชี้วัด
 ช่ือตัวชี้วัด
ค:าเปÖาหมาย
  1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
 1) มีโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับศูนยAฯ ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ Data Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop เพื่อการ วิเคราะหA วิจัย เพื่อสื่อสารใหFประชาชนเกิดความเขFาใจ และสามารถนําไปใชFประโยชนA ทั้งดFานการตัดสินใจใน การใชFพลังงาน และการประกอบธุรกิจ ดFานพลังงาน 2) มีระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAบนระบบคลาวดAกลาง ภาครัฐ (GDCC) ที่เป_นมาตรฐานสากล ปลอดภัย
  2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
  1) ศูนยAฯ สามารถประมวลผลขFอมูล Big Data เพื่อการวิเคราะหA วิจัย และ การสื่อสารใหFสาธารณชน เกิดความเขFาใจ และสามารถนําไปใชFประโยชนAไดF
 3
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3


   149   150   151   152   153