Page 150 - NEIC_Strategie
P. 150

(GDCC) ซึ่งมีความพรFอมทั้งดFานระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอรAที่ไดFมาตรฐาน ตรงตามความตFองการของ สนพ. เพื่อใหFมีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย มีความสอดคลFอง และสามารถปรับปรุงไดFอย:างต:อเนื่อง เป_นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวขFอง และเป_นตัวอย:างที่ดีในการดําเนินการใหFกับหน:วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการบริหารจัดการ
และการวิเคราะหAขFอมูลขนาดใหญ:ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื่อจัดหาระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA
ของขFอมูลสารสนเทศเพื่อใชFเป_นโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนยAฯ ใหFสามารถบริหารจัดการโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของ
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติไดFอย:างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดําเนินงานจะประกอบไปดFวย 2 แผนงานหลัก ไดFแก: แผนงานการจัดหาโครงสรFาง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเป_นระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการจัดหา ระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAของขFอมูลสารสนเทศเพื่อใชF เป_นโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ดังรายละเอียดต:อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสําหรับเป_นระบบประมวลผลแบบBigData
1) ดําเนินการกําหนดความตFองการระบบ(SystemRequirement)และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทําขFอกําหนด(TOR)สําหรับการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศระบบโดยครอบคลุม
การจัดทําระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป_นอย:างนFอย ที่สอดคลFองกับความตFองการระบบ
3) จัดหาผูFว:าจFางเพื่อเขFามาดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหFมีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทําเอกสารคู:มือการใชFงานและการส:งมอบความรูF
2. แผนงานการจัดหาระบบเครือข:ายระบบคอมพิวเตอรAและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA บนระบบคลาวดAกลางภาครัฐ (GDCC)
1) ดําเนินการกําหนดขอบเขตงานและผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
2) จัดทําขFอกําหนด(TOR)สําหรับการพัฒนาแผนงานการจัดหาระบบเครือข:ายระบบคอมพิวเตอรA
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA
3) จัดหาผูFว:าจFางเพื่อเขFาดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือใหFมีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุง
ระบบในอนาคต
5) จัดทําเอกสารค:ูมือการใชFงานการส:งมอบความรFู
2   148   149   150   151   152