Page 999 - NEIC_FINAL REPORT
P. 999

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
9.4 งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม
รายงานฉบับสมบูรณ์
งานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุมถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญมากในการดําเนินงานทั้งหมด เนื่องจากขอบเขตการดําเนินงานท่ีกําหนดจะต้องมีต้ังแต่ การสํารวจข้อมูล การประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่ปรึกษาได้ดําเนินงานในงาน ประชาสัมพันธ์และการจัดประชุมของโครงการ โดยมีกิจกรรมโดยสรุปดังนี้
9.4.1 งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (TOR ข้อ 3.24)
ที่ปรึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาโครงการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงที่มา ความสําคัญ แนวคิด และแนวทางการจัดทําศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ สนพ. คือ EPPO Thailand Facebook (https://www.facebook.com/EppoKnowledge/ ) เนื้อหาของ สื่อประชาสัมพันธ์นั้นรวบรวมไว้ในภาคผนวก ฏ ซ่ึงผลของการประชาสัมพันธ์สามารถกล่าวโดยสรุปดังน้ี
  หัวข้อ
วันที่ จํานวนผู้เข้าชม
 1 - ข้อมูลสถิติด้านการใช้พลังงาน (Statistic Energy Data – Demand)
  18ม.ีค.2563
 ยอด Like 34 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
  2 - สมดุลพลังงาน (Energy Balance & Optimization)
  10 เม.ย. 2563
 ยอด Like 53 ครั้ง ยอด Share 15 ครั้ง
  3 - การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
 3 เม.ย. 2563
ยอด Like 49 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
  4 - การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงาน
  19 พ.ค. 2563
 ยอด Like 53 ครั้ง ยอด Share 18 ครั้ง
  5 - การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนนโยบาย
 9ม.ิย.2563
ยอด Like 40 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
  6 – การประยุกต์ใช้ Big Data ด้านพลังงาน
  16 มิ.ย. 2563
 ยอด Like 30 ครั้ง ยอด Share 16 ครั้ง
 9.4-1
9 - 39
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์

   997   998   999   1000   1001