Page 998 - NEIC_FINAL REPORT
P. 998

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
พลังงานแห่งชาติ เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันด้วยการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน การออกแบบระบบ ประมวลผล Data Warehouse การออกแบบระบบเครือข่าย รวมถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยสารสนเทศ Data Security ทนี่ ําเสนอในรายงานบทที่ 5 และบทที่ 6
9.3.3
งานศึกษาและออกแบบ Platform / Analytics (TOR ข้อ 3.19 – 3.21)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) งานศึกษาสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ Data Architecture และออกแบบ Platform 2) งานศึกษาและออกแบบ Data Analytics
3) งานศึกษาและพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
ที่ปรึกษาใช้หลักการออกแบบพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติโดยใช้ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ออกแบบ Platform และสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ Data Architecture ระบบ Big Data โดยเฉพาะการนําเข้าข้อมูล การจัดเก็บ จนกระทั่งการออกรายงานการวิเคราะห์ นําเสนอต่อ คณะกรรมการฯ เห็นชอบ จากนั้นได้เริ่มติดตั้ง software บนเครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้โดย ศท.สนพ. สําหรับการ จัดทํา Prototype และนําเสนอผลการออกแบบและการพัฒนาระบบต้นแบบในบทที่ 5
ด้าน Business Use Case ที่จัดทํา Prototype เป็นการนําข้อมูลปิโตรเลียมที่จัดเก็บใน สนพ. แสดงถึงการ นําเข้าข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกับข้อมูลที่ดึงจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบ Dashboards
9.3.4
งานศึกษาและออกแบบ Data Governance (TOR ข้อ 3.22 – 3.23)
กิจกรรมงานศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) งานศึกษาข้อมูลเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data)
2) งานศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลการเข้าถึงข้อมูล (Data
Governance)
ท่ีปรึกษาศึกษาโครงสร้างข้อมูล หลักการการเปิดเผยข้อมูล Open Data และกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล Data
 9 - 38
Governance ในการออกแบบการเปิดเผยข้อมูลในบทที่ 5 และหลักการดําเนินงานก่อตั้งธรรมาภิบาลข้อมูล อีกท้ัง ร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลในบทที่ 7
ข้อ 3.23 (2) ระบุให้จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลในศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเครื่องมือในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ทันสมัยมากขึ้น ทางที่ปรึกษาจึงได้ดําเนินกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานภายใต้ธรรมาภิ บาลข้อมูล (Data Governance) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ญ
9.3-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   996   997   998   999   1000