Page 996 - NEIC_FINAL REPORT
P. 996

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ Enterprise Architecture ที่ปรึกษาได้ศึกษา และแนะนําแนวทางการ ออกแบบ Enterprise Architecture ทั้งในภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ การออกแบบระบบข้อมูล Enterprise Data Architecture โดยรวบรวมผลการศึกษาไว้ในบทท่ี 2 บทที่ 4 และบทที่ 5
 9 - 36
9.2-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   994   995   996   997   998