Page 994 - NEIC_FINAL REPORT
P. 994

9 - 34
3) สํารวจ วิเคราะห์ ความต้องการของ End User
4) สํารวจ วิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
5) สํารวจ วิเคราะห์ ระบบบริหารจัดการด้าน ICT
6) สํารวจ วิเคราะห์ ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 7) ศึกษาทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ด้าน ICT
8) สํารวจ วิเคราะห์ มาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน ICT
ข้อ 1) และ 5) – 8) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.6 ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันท่ีปรึกษาได้เร่ิมศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการวางนโยบายด้าน ICT ซง่ึ บทที่ 6 ระบุผล การศึกษาดังกล่าว
ข้อ 3) และ 4) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.8 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนท่ี นําทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในปัจจุบัน ที่ปรึกษา ได้ศึกษาถึงโครงสร้าง กระบวนงานปัจจุบันและเริ่มออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) รวมทั้งศึกษา โครงสร้างการทํางานปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรับทราบถึงการทํางานปัจจุบัน ทั้งในเชิงธุรกิจ กระบวนการทํางาน และโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ที่เป็นข้อมูลสําคัญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม EA ที่เหมาะสมกับองค์กร รายละเอียดการศึกษา บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะได้ระบุไว้ในบทที่ 3
ข้อ 2) ครอบคลุมเนื้อหา TOR ข้อ 3.7 สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงาน ท่ีเป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices ตามข้อเสนอในรายงานงวดที่ 1 ที่ปรึกษา จะจัดให้มีการสํารวจและ ถอดบทเรียนจากองค์กรภายในประเทศจํานวน 2 องค์กร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และเข้าใจ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง และกระบวนการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ใน บริบทของประเทศไทย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดย คัดเลือกศึกษาจากองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการ โครงสร้างภายในองค์กรที่สอดคล้องกับภาระงานและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก มีการเผยแพร่ หรือให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง แม่นยํา เชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่าง ๆ ถูกนําไปใช้เพื่อไปใช้ใน การวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม หรือออกมาตรการ สําหรับการบริหารตามนโยบาย และเป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ี ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล โดยที่ปรึกษาจะนําเสนอหน่วยงานต้นแบบเพื่อเข้าศึกษาดูงานให้ สอดคล้องกับการดําเนินงานศึกษาของโครงการฯ
9.2-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 

   992   993   994   995   996