Page 986 - NEIC_FINAL REPORT
P. 986

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
  ลําดับ ที่
  วันที่
  หัวข้อ
  ข้อ TOR
  บทสรุป
 49.
  27 ก.พ. 63
 ประชุมติดตามการ ดําเนินงานและนําเสนอ ผลการศึกษา – SWOT, บุคลากร, แผน ยุทธศาสตร์, Roadmap
 ข้อ 3.1 – 3.25 ตามข้อกําหนด ของ TOR
 ที่ปรึกษาเข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเพื่อติดตามความ คืบหน้าการดําเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องดําเนินการให้แล้ว เสร็จ และนําเสนอผลการศึกษา SWOT, บุคลากร และ ยุทธศาสตร์
  50.
 27 ก.พ. 63
 นําเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สําหรับ ศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ
 ข้อ 3.20 ศึกษาออกแบบ Platform และออกแบบ สถาปัตยกรรม ด้านข้อมูล สารสนเทศ (Data Architecture) ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ของภาครัฐ
 ที่ปรึกษาเข้านําเสนอการ ออกแบบโครงสร้าง IT โดยแสดง ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อจาก ภายนอกเข้ามายังศูนย์ อีกทั้ง ระบบป้องกันการโจมตีที่จะมีใน ระบบ จากนั้นอธิบายถึงความ จําเป็นในการมีสายการเชื่อม ต่อมาจากภายนอกแบบ redundant
  51.
 12 มี.ค. 63
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานปลัดกระทรวง พลังงาน
 ข้อ 3.5 รวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของหน่วยงานใน สังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สัมภาษณ์คณะทํางาน สํานักงาน ปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อ รวบรวมข้อมูล
  52.
 20 มี.ค. 63
  ประชุมติดตามการ ดําเนินงาน
  ข้อ 3.1 – 3.25 ตามข้อกําหนด ของ TOR
  ที่ปรึกษนําส่งเล่มรายงานแก่ กรรมการตรวจสอบตาม TOR ข้อ 3.5 และนําเสนอและอธิบาย ถึงผลการศึกษา
 9 - 26
9.1-26
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   984   985   986   987   988