Page 943 - NEIC_FINAL REPORT
P. 943

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ส่วนกระบวนการทําสถิติและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการนําชุดข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลเพื่อมาจัดทําให้เกิดชุดข้อมูล มาเผยแพร่ในรูปแบบรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทยในแต่ละปี โดยทาง สนพ. จัดทําและปรับปรุงรายงานดังกล่าวเป็นประจําทุกปี และนําข้อมูลสถิติท่ีเกิดขึ้นในรายงานจัดส่ง และเชื่อมโยงชุดข้อมูลกับสํานักงานสถิติแห่งชาติอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลการจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน มูลค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และตัวชี้วัดด้านพลังงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ทางศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จัดทําคู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ โดยกําหนดเง่ือนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐใน 3 กลุ่ม ได้แก่ เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแล ระบบของหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขการใช้บริการชุดข้อมูล และเงื่อนไขการใช้บริการ API โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไขการเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภาครัฐ
1. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้ข้อมูลจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของตนเอง โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะต้อง ได้รับการอนุมัติการเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานจากผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO)
2. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ ข้อมูล ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ ศูนย์กลางข้อมูลเปิด ภาครัฐ โดยต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ให้บริการข้อมูล
3. หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจากช่ือบัญชีที่ผู้ให้บริการข้อมูล ออกให้เท่านั้น
4. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเปิดภาครัฐที่ได้จัดส่ง หรือ เชื่อมโยงท่ีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
5. ผู้ให้บริการข้อมูลจะดําเนินการลบหรือระงับบัญชีในทันทีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีสถานะเป็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของตน หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแจ้งความประสงค์ ไม่ต้องการใช้บริการต่อไป
6. ข้อมูลหรือการกระทําใดของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลท่ีดําเนินการผ่านศูนย์กลางข้อมูล เปิด ภาครัฐ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใช้ข้อมูลต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนด และเงื่อนไขการ ให้บริการเป็นอย่างดีและลงนามในใบคําร้องขอ
7.3-29
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 149
 


   941   942   943   944   945