Page 940 - NEIC_FINAL REPORT
P. 940

7 - 146
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยให้ระบบงานภาครัฐสามารถทํางานได้สะดวกและคล่องตัวมาก ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ซง่ึ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร ราชการแผ่นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีให้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ภาครัฐ มีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ คุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น “ภาครัฐของ ประชาชน เพื่อประชาชน” ต่อไป
7.3.3 การออกแบบการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
จากแนวคิดการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้น จะต้อง ดําเนินการศึกษาออกแบบข้อมูลภาครัฐด้านพลังงานที่สามารถเปิดเผยได้ให้มีความสอดคล้องการจัดทํา ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน แนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการ ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการสร้างข้อมูล กระบวนการประมวลผลเพื่อทําให้เกิดชุดข้อมูล กระบวนการทํา สถิติ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และเงื่อนไขการให้บริการกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปน้ี
โดยเริ่มต้นจากภารกิจของ สนพ. ท่ีจะต้องจัดเก็บ รวบรวม สํารวจ และประมวลผลข้อมูลด้านพลังงาน เชิงปริมาณและราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพลังงาน เพื่อมาจัดเตรียมการ วิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน รวมทั้งจัดทํารายงานประจําปีสถิติพลังงานของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กระบวนการสร้างข้อมูล จะเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลผ่านการขอความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงาน เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ (Raw data) มาจัดโครงสร้างข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลหน่วยงานของ สนพ. ซึ่งกระบวนการสร้างข้อมูลจะต้องดําเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน (รายละเอียดในบทที่ 7) ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภายใน ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และ ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ที่ทาง สนพ. จัดตั้งขึ้น เพื่อทําให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลที่ได้จาก กระบวนการสร้างข้อมูลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
7.3-26
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   938   939   940   941   942