Page 922 - NEIC_FINAL REPORT
P. 922

7 - 128
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใน มาตรา 17 ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการในรูปแบบ ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ สามารถนําไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนา บริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
มาตรา 18 ระบุว่า ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสํานักงานทําหน้าที่ในการประสานงาน ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา 17 และเปิดเผยแก่ประชาชน โดยให้ คณะกรรมการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผย แก่ประชาชนโดยศูนย์กลาง ข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นสากล
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยการกําหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 6 ระบุว่า สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่เผยแพร่ ข้อมูลสถิติ
- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในมาตรา 8 ระบุว่า บรรดาข้อมูลข่าวสารที่สํานักงาน ข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่เป็นการ เปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานยความมั่นคง นายกรัฐมนตรีหรือตามคําสั่งศาล
- กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องได้มีการกําหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติความลับ ทางการค้า
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ การกําหนดนิยามข้อมูลข่าวสารลับ และการกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาความลับของหน่วยงานภาครัฐ
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กําหนดเรื่องการรักษา ความ ปลอดภัยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐ
- แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสําหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) กําหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานเชิงเทคนิค รูปแบบ วิธีการ เผยแพร่ข้อมูล ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และกําหนดสัญญาอนุญาต (License) ที่เหมาะสมสําหรับข้อมูล เปิดภาครัฐ
7.3-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   920   921   922   923   924