Page 893 - NEIC_FINAL REPORT
P. 893

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
6.1.3 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในชุดข้อมูล และเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ฯ ประสานงานกับแหล่งข้อมูล ในการกู้คืน ข้อความผิดพลาดของข้อมูลที่ส่ง ในกรณีท่ีข้อมูลผิดพลาดด้วย
6.1.4 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพ ให้แก่เจ้าของข้อมูล เพื่อหาหนทางแก้ไข
6.2 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการสร้างทะเบียน นิยาม ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) และชั้นความลับข้อมูล แบ่งเป็น ลับที่สุด (Top Secret) ลับมาก (Secret) ลับ (Confidential) การใช้ ภายในศูนย์ฯ (Internal) และเปิดเผยต่อสาธารณชน (Public) ตามนิยามและกฎเกณฑ์ที่ได้ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล อีกทั้งผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องตรวจสอบความทันสมัยของ ข้อมูลอภิพันธ์ุในแคตตาล็อก (Catalog) ข้อมูล ซ่ึงข้อมูลอภิพันธ์ุจะต้องประกอบไปด้วย
a) วัตถุประสงค์เฉพาะในการเก็บข้อมูล
b) คําจํากัดความและรูปแบบของชุดข้อมูล
c) มาตรฐานคุณภาพของชุดข้อมูล
d) ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
e) รายละเอียดในการติดต่อเจ้าของข้อมูลและผู้บริหารข้อมูล
6.3 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องทําการตรวจสอบข้อมูลอภิพันธุ์ และเจ้าของข้อมูลจะต้องตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกําหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบาย การเข้าถึงข้อมูลนั้นมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่มี เข้าใจเนื้อหาหรือข้อจํากัด ของข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.4 มีการกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลคุณภาพข้อมูลในด้าน ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน (Completeness) ความสอดคล้อง (Consistency) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการ หรือสถานการณ์ (Relevancy) และความพร้อมใช้ (Availability) รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลที่มี กับข้อมูลภายนอก และประเมินคุณภาพข้อมูลเป็นระยะ (Data Quality Assessment) เพื่อปรับปรุงรักษา คุณภาพข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูล (Storage) ต้องเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูล ได้สะดวก รวดเร็ว
7.2-8
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 99   891   892   893   894   895