Page 892 - NEIC_FINAL REPORT
P. 892

  7 - 98
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) 5. การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ทุกส่วนงานในศูนย์ฯ จะต้องปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลก่อนที่จะดําเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลใหม่ หรือทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กําลังเก็บรวบรวม โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงระบุฐานที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ การประมวลผลข้อมูลและกระบวนการการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งฐานที่ใช้ในการประมวลผล
5.2 ข้อมูลที่สรรหา หรือได้รับ จะต้องได้มาโดยวิธีการท่ีถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ที่ชัดเจน คํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและรอบด้าน และต้องพิจารณาภาระของ ผู้ให้ข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และการดูแลเรื่องการใช้และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม หรือตามข้อตกลงของการได้มาซึ่งข้อมูล
5.3 ส่วนงานต่าง ๆ ใน ศูนย์ฯ จะต้องมุ่งในการลดภาระของแหล่งข้อมูลโดยลดการร้องขอข้อมูลที่ซ้ําซ้อน ให้มากท่ีสุด โดยยื่นแสดงความต้องการข้อมูลผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลที่ศูนย์ฯ ได้จัดต้ัง
5.4 ส่วนงานต่าง ๆ ควรจะมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
โดยต้องมีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ร่วมกันเป็นอย่างน้อย
a) แจ้งและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
b) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงความพร้อมของข้อมูลและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในการดึงข้อมูล
5.5 เจ้าของข้อมูลควรจะกําหนดนโยบายสําหรับชุดข้อมูลที่จะทําการเก็บรวบรวม อันประกอบไปด้วย
a) กําหนดขอบเขตของข้อมูลท่ีจะเก็บรวบรวม
b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าการเก็บข้อมูลน้ันถูกต้องตามกฎหมาย
c) กําหนดมาตรฐานคุณภาพของข้อมูลรวมถึงนโยบายในการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลที่ได้รับ
5.6 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องมุ่งที่จะให้มีการใช้ข้อมูลให้มากที่สุดเมื่อทําการออกแบบการเก็บรวบรวม ข้อมูลหรือเมื่อมีการปรับเปล่ียนการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว
6. ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล ที่กําหนดไว้โดยเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
6.1.1 เจ้าของข้อมูลจะต้องประเมินคําขอเพื่อทําการยกเว้นในการส่งข้อมูล และการขยายเวลากําหนดส่ง
ข้อมูลนั้น ๆ ทั้งหมด
6.1.2 ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการส่งข้อมูลล่าช้า และประสาน
กับแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุด 7.2-7
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   890   891   892   893   894